Všeobecné obchodní podmínky společnosti DAVERS s.r.o.

 

I. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) jsou vydané v souladu s ustanovením § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), a upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně vystupuje společnost DAVERS jakožto prodávající a na straně druhé třetí osoba jakožto kupující (dále jen „kupující“). Tyto VOP tvoří nedílnou součást kupní smlouvy a jsou veřejně dostupné na webových stránkách https://www.davers.cz/clanek/87/vseobecne-obchodni-podminky/.

Tyto VOP platí taktéž pro veškeré dodávky zboží uskutečněné obchodní společností DAVERS jako prodávajícím ve prospěch jeho obchodních partnerů jakožto kupujících. Použití obchodních či jiných podmínek Kupujícího se pro tyto smluvní vztahy vylučuje, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

Od těchto VOP se lze odchýlit výhradně písemnou dohodou smluvních stran.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li kupujícím spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito VOP občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou osoba odlišná od spotřebitele (podnikatel), řídí se vztahy neupravené těmito VOP občanským zákoníkem.

II. Vymezení pojmů

Prodávající je obchodní společnost DAVERS s.r.o., IČ 077 31 663, se sídlem Jedlová 549, Zruč-Senec, PSČ: 330 08, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, sp. zn. C 37155 (dále jen „DAVERS“, nebo „prodávající“), která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Kupujícím spotřebitelem se pro účely těchto VOP rozumí každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání vstupuje do smluvního vztahu s DAVERS jako podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Kupujícím podnikatelem se pro účely těchto VOP rozumí osoba, která vstupuje do smluvního vztahu s DAVERS jako podnikatelem nebo s ním jinak jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Za podnikatele je dle těchto VOP považována i osoba, která jedná jménem, nebo na účet podnikatele. Stejně tak je pro účely těchto VOP považována za podnikatele osoba, která při uzavírání smluvního vztahu s DAVERS uvede ke svým údajům identifikační číslo, popř. osoba, která je zapsána v obchodním rejstříku. 

III. Uzavření Kupní smlouvy

Kupní smlouva je uzavřena, přijme-li kupující bez výhrad nabídku prodávajícího, tj. potvrdí-li kupující prodávajícímu, že nabídku přijímá, přičemž potvrzení nebude obsahovat žádné dodatky, výhrady, omezení či jiné změny oproti nabídce prodávajícího. Platnost nabídky prodávajícího bude vždy uvedena v zaslané nabídce, přičemž po uplynutí uvedené doby platnosti nabídka zaniká a na její přijetí již není právní nárok. Přijme-li kupující nabídku prodávajícího s dodatkem, výhradou, omezením či jinou změnou oproti nabídce prodávajícího, nejedná se o řádné uzavření kupní smlouvy, přičemž takové jednání kupujícího představuje novou nabídku na uzavření kupní smlouvy učiněnou prodávajícímu. V takovém případě je smlouva řádně uzavřena až okamžikem, kdy takovou novou nabídku bez výhrad přijme prodávající. Prodávající pro úplnost v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3) občanského zákoníku vylučuje automatické přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

Prodávající je oprávněn činit nabídku, popř. její přijetí, písemně, elektronickou poštou na e-mailovou adresu kupujícího či faxem. Kupující pak souhlasí s používáním komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy a jejím následným plněním, přičemž stejně tak je kupující oprávněn činit nabídku, popř. její přijetí, písemně, elektronickou poštou na e-mailovou adresu prodávajícího či faxem. Náklady spojené s použitím komunikačních prostředků na dálku si pak nese každá strana sama.

Dle těchto VOP pak platí, že písemnost zaslaná prostřednictvím komunikačního prostředku na dálku se považuje za doručenou nejpozději 2. dnem po jejím odeslání.

Od okamžiku vzniku smluvního vztahu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito VOP. Uzavření kupní smlouvy bez sjednání všech jejích náležitostí stanovených občanským zákoníkem je ve smyslu ustanovení § 1726 odst. 1 občanského zákoníku vyloučeno.

Společnost DAVERS si vyhrazuje právo určovat minimální objednací množství v závislosti na konfiguraci daného produktu (specifikaci). V takovém případě představuje určené množství podstatnou náležitost kupní smlouvy.

Kupující přijetím nabídky prodávajícího potvrzuje, že se před uzavřením kupní smlouvy seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří příloha - Reklamační řád, a že s nimi bez výhrad souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě přijetí nabídky.

Uzavřenou kupní smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě písemné dohody smluvních stran, nebo z důvodů stanovených občanským zákoníkem. Prodávající si vyhrazuje oprávnění požadovat náhradu škody způsobené zrušením kupní smlouvy.

Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována ve formě, v jaké byla uzavřena, za účelem jejího řádného splnění, a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Přístup k archivovaným kupním smlouvám má výlučně prodávající, případně subjekt prodávajícím pověřený archivací. Tito nejsou oprávněni zpřístupnit smlouvy třetím osobám, s výjimkou případné zákonné povinnosti takového zpřístupnění.

IV. Dodání zboží

Kupní smlouvou se DAVERS zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc (zboží), která je předmětem koupě, v ujednaném množství, jakosti a provedení, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní v souladu se smlouvou.

Odpovědnost DAVERS z práv z vadného plnění, záruční podmínky a jejich uplatnění kupujícím je stanovena v Reklamačním řádu, který je nedílnou součástí těchto VOP.

Kupující bere na vědomí, že byl-li v kupní smlouvě ujednán termín dodání zboží, pak se jedná o termín nezávazný (orientační), který může být prodávajícím dodatečně jednostranně změněn, a to v závislosti na dostupnosti zboží na trhu, nebo v závislosti na provozních možnostech prodávajícího. Prodávající se pak zavazuje bezodkladně informovat kupujícího o termínu dodání zboží, popř. o změně termínu dodání. Termín dodání tak není podstatnou náležitostí kupní smlouvy. To neplatí, dohodnou-li se smluvní strany v kupní smlouvě výslovně, že termín dodání zboží je závazný.

Místo dodání zboží bude uvedeno v uzavřené kupní smlouvě. Není-li místo dodání ujednáno, platí, že místem dodání je sídlo, popř. bydliště kupujícího. Dodání zboží zajišťuje prodávající, a to na celém území České republiky. Náklady na dopravu zboží nese kupující dle zvoleného způsobu doručení.

Odpovědnost DAVERS za jakoukoliv škodu způsobenou v souvislosti s dodáním předmětu plnění je limitována do výše hodnoty (kupní ceny) zboží dle uzavřené kupní smlouvy.

Způsoby dodání:

Doprava:

Česká Republika, Slovenská Republika :  PPL,DPD,UPS

V rámci světa: UPS,DHL

Osobní odběr:

Sídlo prodávajícího Jedlová 549, Zruč-Senec, PSČ: 330 08

DAVERS splní povinnost odevzdat zboží kupujícímu, umožní-li mu nakládat s ním v místě plnění a včas mu to oznámí.

Má-li DAVERS zboží odeslat kupujícímu – spotřebiteli, pak platí, že je zboží kupujícímu dodáno, jakmile mu je zboží předáno dopravcem.

Má-li DAVERS zboží odeslat kupujícímu – podnikateli, pak platí, že je zboží kupujícímu dodáno okamžikem předání prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího a umožnění kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci.

Dodá-li DAVERS větší množství věcí, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je kupující bez zbytečného odkladu odmítl.

Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí DAVERS věc podle zvyklostí, popř. způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu.

DAVERS si vyhrazuje právo dodat zboží kupujícímu, který si v rámci jedné objednávky a/nebo jednoho dne objednal zboží za celkovou hodnotu přesahující 5.000,- Kč vč. DPH, až po úhradě celkové kupní ceny. Jakmile Kupující uhradí celkovou kupní cenu zakoupeného zboží, DAVERS provede expedici v souladu s požadavky kupujícího stanovenými v kupní smlouvě. V takovém případě tedy není DAVERS povinna plnit svůj závazek plynoucí z kupní smlouvy dříve, než svůj závazek uhradit sjednanou kupní cenu splní kupující.

Součástí dodávky není instalace předmětu plnění. DAVERS neodpovídá za škodu či jiné vady způsobené instalací předmětu plnění.

Zásilka se zbožím standardně obsahuje daňový doklad (fakturu) a dodací list. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen pečlivě zkontrolovat neporušenost přepravního obalu. V případě, že obal je poškozen, informuje kupující o této skutečnosti přepravce i DAVERS a tuto skutečnost uvede do předávacího protokolu přepravce.

Kupující je povinen si dodané zboží převzít. Prodlením kupujícího s převzetím věci vzniká prodávajícímu právo zboží na náklady kupujícího uskladnit, případně po předchozím upozornění na účet kupujícího vhodným způsobem prodat poté, co mu prodávající poskytl dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí.

Fakturační údaje kupujícího lze měnit pouze do uzavření kupní smlouvy.

V. Přechod nebezpečí škody

Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím věci. Stejné následky vyvolá, nepřevezme-li se kupující věc, ač mu s ní DAVERS umožnil nakládat.

Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit DAVERS kupní cenu, ledaže škoda vznikla porušením povinnosti ze strany DAVERS.

Kupující není ani po převzetí a zaplacení věci oprávněn jakkoliv zasahovat a upravovat dodané zboží. Porušením této povinnosti kupující ztrácí právo ze záruky zboží, resp. právo z vadného plnění.

VI. Ceny a platební podmínky

Všechny ceny jsou smluvní, aktuální a konečné, tj. včetně DPH, popř. včetně všech dalších daní a poplatků, které musí kupující pro získání zboží zaplatit. To se netýká případných poplatků za dopravné, doběrečné a nákladů na komunikace prostředky na dálku. Kupujícímu bude zboží dodáno za cenu platnou v době uzavření kupní smlouvy. Tato cena bude uvedena v kupní smlouvě.

Kupující provede úhradu kupní ceny:

  • platbou v hotovosti či platební kartou při převzetí zboží
  • na dobírku při doručení zboží (Hotovost v tomto případě přebírá od kupujícího přepravce. Kupující hradí vedle kupní ceny navíc tzv. dobírečné)
  • platba na fakturu se splatností 30 dnů (pouze pro podnikatele po předchozím smluvním ujednání),
  • platba předem bankovním převodem na účet prodávajícího uvedený v kupní smlouvě.

V případě, že kupující zvolí či prodávající vyžaduje platbu předem, prodávající vyčká s odesláním zboží až do splnění povinnosti kupujícího uhradit ujednanou cenu. Uhrazením kupní ceny se rozumí připsání celé částky dle smlouvy na účet prodávajícího. Prodávající může též vyžadovat zálohu na kupní cenu za zboží, a to až do výše 100 % hodnoty zboží. V případě, že je záloha požadována, je vystaven doklad "Zálohová faktura - daňový doklad". Po dodání zboží je na daňovém dokladu hodnota zálohy započtena na kupní cenu.

Zrušit kupní smlouvu, popř. odstoupit od kupní smlouvy, je kupující oprávněn výhradně ze zákonných důvodů, popř. na základě písemné dohody s prodávajícím. V případě zrušení kupní smlouvy je DAVERS oprávněna požadovat po kupujícím náhradu škody spojenou s neuskutečněním obchodu.

DAVERS je oprávněna od kupní smlouvy odstoupit, není-li již zboží k dispozici a nemůže-li tak řádně splnit svůj závazek z kupní smlouvy.

V případě zrušení kupní smlouvy je uhrazená kupní cena, popř. její část, bez zbytečného prodlení odeslána prodávajícím zpět na číslo účtu, ze kterého byla uhrazena, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. DAVERS je oprávněna započíst oproti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny či její části pohledávky, které za kupujícím eviduje.

Kupující se zavazuje zaplatit DAVERS kupní cenu. DAVERS si vyhrazuje vlastnické právo k věci. Kupující se stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.

V případě prodlení s platbou kupní ceny je kupující povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,2 % denně z dlužné částky.

DAVERS je oprávněn pozastavit plnění veškerých uzavřených smluv vůči kupujícímu, za kterým eviduje splatný dluh z titulu dřívějšího smluvního či jiného závazku.

VII. Bezpečnost a ochrana osobních údajů

Prodávající osobní údaje kupujících uchovává v souladu s povinnostmi vyplývajících z účinné evropské úpravy, zejména Obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 679/2016 (GDPR), a dalšími platnými a účinnými obecně závaznými právními předpisy České republiky. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je pak plnění smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení objednávky kupujícího, resp. plnění dle kupní smlouvy, a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a prodávajícím; při uzavření kupní smlouvy jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky dle kupní smlouvy (jméno, příjmení, popř. název, adresa, popř. sídlo, kontakt a podpis kupujícího), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění kupní smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany prodávajícího plnit. Prodávající uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů prodávající osobní údaje vymaže.

Prodávající prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Prodávající přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě. Dále prodávající prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby. Kupující má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

V rámci reklamačního řízení jsou za účelem nezbytným pro vyřízení reklamace od kupujícího vyžadovány následující údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail a podpis či digitální podpis.

Osobní údaje kupujících jsou zabezpečeny proti zneužití. Tyto údaje prodávající nepředá žádné třetí osobě, s výjimkou případné zákonné povinnosti sdělení takové informace, a s výjimkou přepravců a poštovních doručovatelů pověřených prodávajícím dodáním zboží; těmto budou sděleny pouze takové údaje, které jsou nezbytné pro doručení zboží.

Kupující má právo obrátit se na prodávajícího skrze jeho kontaktní údaje dostupné na webové stránce s žádostí o konkrétní informace o rozsahu a způsobu zpracování jeho osobních údajů, přístupu k bezplatné kopii jeho zpracovávaných osobním údajům. Stejně tak může touto cestou kdykoliv upozornit prodávajícího na chybu v jeho osobních údajích a má právo na jejich opravu včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu, jakožto i právo požadovat výmaz či omezení zpracování svých osobních údajů za podmínek stanovených GDPR.

V rámci reklamačního řízení jsou od kupujícího vyžadovány následující údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail a podpis či digitální podpis. Veškeré takto získané osobní údaje jsou zpracovávány výhradně za účelem nezbytným pro vyřízení reklamace a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění.

VIII. Ochrana spotřebitele, odstoupení od smlouvy

Kupující - spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. Kupující - spotřebitel však nemůže odstoupit od kupní smlouvy z důvodů uvedených v ust. 1837 OZ. Pro zachování lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy je kupující - spotřebitel povinen odeslat prodávajícímu nejpozději poslední den lhůty prohlášení o odstoupení od kupní smlouvy.

Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující – spotřebitel využít vzorový formulář k odstoupení od kupní smlouvy, který tvoří přílohu těchto VOP. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující – spotřebitel prodávajícímu prostřednictvím e-mailu, nebo na adresu sídla prodávajícího uvedenou v těchto VOP. Odstoupení od kupní smlouvy je účinné okamžikem doručení prodávajícímu.

V případě odstoupení od kupní smlouvy je kupující – spotřebitel povinen vrátit zboží prodávajícímu nejpozději do 14 dnů od účinnosti odstoupení od kupní smlouvy. Kupující – spotřebitel pak nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní cestou.

Odstoupí-li kupující – spotřebitel od kupní smlouvy, vrátí prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od kupujícího – spotřebitele přijal, a to stejným způsobem, jakým je od kupujícího - spotřebitele přijal. Prodávající vrátí kupujícímu – spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující – spotřebitel souhlasí a pokud tím nevzniknou další náklady. Prodávající však není povinen vrátit kupujícímu - spotřebiteli přijaté peněžní prostředky dříve, než kupující vrátí zboží prodávajícímu.

Kupující – spotřebitel je povinen vrátit prodávajícímu zboží nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, rovněž v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího – spotřebitele na vrácení kupní ceny.

IX. Závěrečná ustanovení

Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) občanského zákoníku sděluje prodávající, že s mimosoudní stížností se kupující - spotřebitel může obrátit na kontrolní orgán, kterým je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, tj. vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpis.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě kupní smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Veškeré spory vzniklé ze smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím – podnikatelem budou v prvním stupni rozhodovány Okresním soudem Plzeň - město, popř. Krajským soudem v Plzni, jako soudem místně příslušným. Spory vzniklé ze smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím – spotřebitelem budou řešeny prostřednictvím České obchodní inspekce, popř. příslušnými českými soudy. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

DAVERS je oprávněna znění VOP měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1.9.2022 a jsou k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách DAVERS. V tištěné podobě jsou k dispozici v sídle DAVERS.

 

DAVERS, s.r.o.

Váš spolehlivý partner a dodavatel elektromechanických a elektronických ovládacích a ochranných prvků pro veškerá průmyslová odvětví. 


cz   en   de   ru